thời gian chẳng đợi ta!

Tìm kiếm với Google

Google

Tài nguyên tổng hợp

Hỗ trợ trực tuyến

 • (982724136)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  CT_Doan_Doi_truong_hoc.jpg CT_Doan_Doi_truong_hoc.jpg Co_DoiTNTP_HCM.jpg Co_DoiTNTP_HCM.jpg KT_boi.jpg KT_boi.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg HD_powerpoint_2007.jpg HD_nang_win_XP_len_win_812.jpg Be_bi_soi.png Be_bi_soi.png Benh_soi.jpg Phim_ky_uc_Dien_Bien.jpg Phim_ky_uc_Dien_Bien.jpg 02_Phat_thanhATGT.mp3 01_Phat_thanhATGT.mp3 Cam_nang_PP_su_pham.jpg Cam_nang_PP_su_pham.jpg Bt_hlhtn11.gif Huunghiquocte1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Ý kiến của bạn đối với trang này thế nào?
  Đẹp
  Khá đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Không phù hợp

  Tin tức mới nhất

  Xem ngày tháng

  DỰ BÁO THỜI TIẾT

  HÀ NỘI Ha Noi
  TH.HÓA Click for Thanh Hoa, Viet Nam Forecast
  HUẾ Co Do Hue
  TP.HCM Ho Chi Minh

  BÀI HÁT VỀ THẦY CÔ

  TRUYỆN CƯỜI

  đến với thiên nhiên

  NGHE CHIM HÓT

  DU LỊCH ĐÓ ĐÂY

  máy tính không bỏ túi

  TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN

  Chào mừng bạn đến với website của Trường THCS Đông Phú - Đông Sơn

  Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa là thành viên sẽ không tải được tài liệu.
  Nếu chưa đăng ký, hãy vào ĐK thành viên, nếu đã đăng ký rồi, bạn hãy đăng nhập ngay phía bên trái. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn trở thành thành viên chính thức trang web THCS Đông Phú để được hưởng các lợi ích tốt hơn. Hãy liên hệ với người quản trị trang Web!

  SỬ ĐỊA PHƯƠNG 6 SOẠN THEO CHUẨN

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Thị Phương
  Ngày gửi: 19h:01' 06-10-2012
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 72
  Số lượt thích: 0 người
  Bước 1:
  Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS về nhà cho từng nhóm. GV y/c các em tự nghiên cứu, tìm hiểu thông qua các tài liệu, Intenet...có ghi chép nội dung đã làm được.
  Nhóm 1: Tình hình nước ta trước khởi nghĩa Bà Triệu?
  Nhóm 2: Tìm hiểu về Bà Triệu, căn cứ Ngàn Nưa, Bồ Điền ?
  Nhóm 3: Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc k/n?
  Nhóm 4: Khu di tích đền Bà Triệu và lễ hội đền Bà Triệu ở Thanh Hóa?
  Bước 2: GV thiết kế giáo án và tiến hành tiết dạy trên lớp.
  Tiết 33: Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu.
  A.Mục tiêu:
  - Nắm được nội dung: Nguyên nhân, diễn biến k/n Bà Triệu ở Thanh Hoá.Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của p/trào.
  -Bồi dưỡng nâng cao lòng y/nứơc, niềm tự hào về quê hương, DT, trân trọng và biết ơn những vị anh hùng Thanh Hoá cho HS .
  -Sử dụng các kĩ năng tổng hợp, p/tích, mô tả.Sử dụng bản đồ, các tri thức phụ trợ, so sánh, liên hệ thực tế.
  B.Chuẩn bị:
  GV giao bi cho HS
  - Tài liệu dạy học kiến thức địa phưương: Lịch sử.
  Tiêt học dạy theo PP dự án. Sử dụng chủ yếu kĩ thuật đặt câu hỏi và tổng kết bằng sơ đồ tư duy
  MÔN:
  LỊCH SỬ
  LỚP:6
  I.T×nh h×nh n­íc ta tr­íc khëi nghÜa Bµ TriÖu :
  ?Em h·y nªu t×nh h×nh n­íc ta tr­íc k/n Bµ TriÖu ?-
  TiÕp tôc bÞ nhµ §«ng H¸n ®« hé.
  P/trµo ®/tranh cña ND næ ra m¹nh mÏ.
  -QuËn Cöu Ch©n, tkû II bïng næ 1 cuéc k/n lín do Chu §¹t l®¹o->ND ñng hé, l/l­îng ngµy cµng ®«ng ®¶o->chiÕm ®­îc quËn lÞ, giÕt chÕt th¸i thó Cöu Ch©n.-> Nhµ §«ng H¸n ®µn ¸p, k/n thÊt b¹i.
  Tiết 32. Khởi nghĩa bà triệu ( 248)
  II.Khởi nghĩa Bà Triệu:
  1. Bà Triệu và căn cứ khởi nghĩa.
  ?Em hãy nêu vài nét về tiểu sử của Bà Triệuv can c? Ngn Nua, B? Di?n ?
  ?Em giới thiệu và nxét về căn cứ Ngàn Nưa, B? Di?n trong k/n Bà Triệu
  Tiết 32. Khởi nghĩa bà triệu ( 248)
  TRIỆU QUỐC ĐẠT-ANH TRAI TRIỆU THỊ TRINH
  ? Em hãy nêu những hiểu biết của mình
  về Bà Triệu?
  - Triệu Thị Trinh: sinh 22/10- năm 226 (huyện Quan Yên), xã Định Công, huyện Yên Định.
  - Can c? Ngn Nua, B? Di?n
  Tiết 32. Khởi nghĩa bà triệu ( 248)

  II.Khởi nghĩa Bà Triệu:
  2. Khởi nghĩa bùng nổ:
  Nguyên nhân:
  ? Vì sao cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ?
  - Do chớnh sỏch ỏp b?c, búc l?t n?ng n? c?a nh Ngụ.
  - ND ta khốn khổ->căm thù giặc.
  NU?C TA B? NH NGƠ DƠ H?
  B TRI?U N?I D?Y ? C?U CHN
  Tiết 32. Khởi nghĩa bà triệu ( 248)

  II.Khởi nghĩa Bà Triệu:
  2. Khởi nghĩa bùng nổ:
  Nguyên nhân:
  Diễn biến:
  NGHĨA QUÂN TẤN CÔNG THÀNH
  BÀ TRIỆU BAO VÂY THÀNH CỬU CHÂN
  Cuộc khởi nghĩa diễn ra như thế nào?
  KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248
  CỬU CHÂN
  PHÚ ĐIỀN
  KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248
  CỬU CHÂN
  PHÚ ĐIỀN
  Quân Ngô đối phó như thế nào?
  Vua Ngô tức tốc cử tướng Lục Dận đem 6000 quân sang Châu Giao đàn áp cuộc khởi
  nghĩa, Lục Dận là tên tướng xảo quyệt một mặt mở các trận tiến công quân sự vào lực
  lượng của nghĩa quân, mặt khác dùng thủ đoạn mua chuộc, chia rẽ nội bộ nghĩa quân.
  *DiÔn biÕn 
  + N¨m 248 : Bµ cïng anh trai TriÖu Quèc §¹t dùng cê k/n ®¸nh ®uæi giÆc Ng«. TriÖu Quèc §¹t tö trËn->nghÜa qu©n do Bµ chØ huy tiÕn ®¸nh T­ Phè- ®Çu n·o cña c/q ®« hé ë Cöu Ch©n.
  + §­îc sù gióp ®ì cña ND, Bµ cïng nghÜa qu©n v­ît s«ng M· xuèng Bå §iÒn(thuéc TriÖu Léc- HËu Léc) vµ xd c¨n cø ë ®©y- lµ vÞ trÝ qsù hiÓm yÕu, thuËn lîi c¶ c«ng lÉn thñ.
  +ND Cöu Ch©n n« nøc theo Bµ næi dËy cøu nc.
  +Cuéc k/n ngµy cµng lín m¹nh->bé m¸y cai trÞ ë c¸c quËn huyÖn lÇn l­ît tan r·.
  +Nhµ Ng« cö Lôc DËn ®em 6000 qu©n sang ®µn ¸p->nghÜa qu©n c/® víi giÆc trªn 2 th¸ng->thu ®­îc th¾ng lîi.
  Trước tình thế đó Bà Triệu làm gì?
  Bà Triệu cùng quân sĩ củng cố lực lượng
  ra sức chống quân Ngô, trong một trận
  quyết chiến với giặc, Bà Triệu
  anh dũng hi sinh trên núi Tùng
  (Phú Điền- Hậu Lộc-
  Thanh Hoá)
  c.KÕt qu¶ :
  ? Nªu kÕt qu¶ cña cuéc khëi nghÜa?
  - Do chªnh lÖch l/l­îng, vò khÝ->nghÜa qu©n bÞ tiªu hao nhanh chãng.
  - Ko muèn r¬i vµo tay giÆc, Bµ TriÖu c­ìi voi lªn nói Tïng tù vÉn (Bµ míi 22 tuæi).
  ->Cuéc k/n Bµ TriÖu ®· thÊt b¹i.


  d Ý nghĩa lịch sử:
  ? Tr×nh bµy ý nghÜa cña cuéc khëi nghÜa?
  Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc.  III. Khu di tích đền Bà Triệu
  ? Em hãy trình bày hiểu biết của mình về khu di tích và lễ hội đền Bà Triệu?


  Lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng.
  Đền thờ Bà Triệu trên núi Gai.
  Hằng năm ngày 21/2 âm lịch người ta làm lễ tưởng nhớ bà.
  Nhiều tên phố, ngôi trường đã lấy tên bà để đặt tên.
  Qua bức tranh em nhận biết điều gì?

  Ru con con ngủ cho lành
  Để mẹ gánh nước rửa bành con voi.
  Muốn coi lên núi mà coi,
  Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng
  Túi gấm cho lẫn túi hồng,
  Têm trầu cánh kiến cho chồng ra quân
  Sơ đồ tư duy dùng để củng cố, giao bài tập về nhà
  GV thu phần bài tập đã giao cho các em chuẩn bị trước ở nhà để kiểm tra.
   
  Gửi ý kiến